STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
TR
EN


SEKRETERLİK

- Evrak kayıt ve imzaları.
- Kırtasiye malzemelerinin muhafazası.
- Personel izin yazıları ve dosyalaması.
- Başkanlığımızca verilecek diğer görevler.


BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

- Bütçeyi hazırlamak.
- Performans program hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak.
- Ayrıntılı harcama veya finansman programını hazırlamak.
- Bütçe İşlemlerini gerçekleştirmek ve kayıt tutmak.
- Ödenek gönderme belgesi düzenlemek.
- Gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakların takip işlerini yürütmek.
- Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulamak, sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.
- Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak; sorunları önleyici ve etkinliği artırıcı tedbirler üretmek.
- İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
- İl planlama ve koordinasyon izleme sistemine projelerin durumunu girmek.
- Başkanlığımızca verilecek diğer görevler.


STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

- Birim Faaliyet Raporunu hazırlamak.
- İdare Faaliyet Raporunu hazırlamak.
- Eylem Planı çalışmalarını yapmak.
- Stratejik Planı hazırlamak.
- İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının koordine edilmesi çalışmalarını yürütmek.
- Kurumsal Mali Beklentiler Raporunu hazırlamak.
- Başkanlığımızca verilecek diğer görevler.


MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

- Maaşların bilgilerin girişi, yapımı ve kontrolü.
- Ek derslerin kontrolü.
- Fazla çalışma ücretlerinin kontrolü.
- İşçi ücreti, sözleşmeli ve diğer personel ödemeleri.
- Üniversite idari ve akademik personelin maaş, özlük hakları ve diğer ödemelerine ilişkin icra takip işlemleri.
- Personele giyecek yardımı ile ilgili işlemler.
- Kadro dağılım cetvelleri ön mali kontrolü.
- Yan ödeme cetvelleri ön mali kontrolü.
- Sözleşmeli personel sayı ve sözleşmeleri ön mali kontrolü.
- Kişilerden alacak hesabı işlemleri.
- Sendika kesinti ödemeleri.
- Üniversitenin Kesin Hesaplarını hazırlama işlemleri.
- Taşınır konsolide ve kesin hesap işlemleri.
- Yılsonu taşınır hesap işlemleri ve raporlama.
- Taşınır devir ve çıkış işlemleri.
- Kefalet aidat kesinti ödemeleri.
- Sosyal güvenlik prim ödemeleri.
- Ödenek işlemlerinin muhasebeleştirilmesi.
- HYS ve KBS şifre işlemleri.
- Say2000i sistemine evrak girişi işlemleri.
- BAP, TÜBİTAK, MEVLANA, FARABİ, ERASMUS Proje ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve takibi.
- Yazışmalar.
- Başkanlığımızca verilecek diğer görevler.


İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

- Geçici ve sürekli görev yollukları, telefon, elektrik, su ve internet ödemelerinin kontrolü.
- Satınalma (Mal malzeme alımı, yapım, bakım, onarım hakedişleri)
- Avans kapama ve takip işlemleri.
- Red ve İade işlemleri.
- Vergi borcu kesintiler, nakit teminat iadeleri gibi emanet çıkış işlemleri.
- Hakedişlerin kontrolü ve ödemesi.
- Hakediş ödemelerine ilişkin icra takibi işlemleri.
- Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarısı Ön Mali Kontrolü.
- Ödenek işlemlerinin say 2000i sisteminde muhasebeleştirilmesi.
- Banka ödeme işlemlerinin takibi.
- Vergi Beyannamelerin süresinde verilmesi ve ödenmesi takibi.
- Emanet hesaplar ve ödemelerin takibi.
- Say2000i sistemine evrak giriş işlemleri.
- Yazışmalar.
- Başkanlığımızca verilecek diğer görevler.


ARŞİV BİRİMİ

- Say2000i ye girilen ödeme evraklarının onay işlemleri.
- Banka ödeme işlemleri, ekstre ve dekontların bankadan alınması.
- Kasa işlemleri.
- Ödemelerin bankaya götürülmesi.
- Teminat mektupları işlemleri.
- Banka işlemleri, banka hesap kapama ve ekstrelerin takibi.
- Büfe, kantin ve çay ocağı vb. yerlerin kira bedellerinin takibi işlemleri.
- Vergi Beyannamelerinin süresinde verilmesi, ödemelerinin yapılarak takip edilmesi.
- Say2000i sistemine evrak girişi işlemleri.
- Sayıştaya gönderilecek tüm belgelerim muhafazası.
- Yazışmalar.
- Başkanlığımızca verilecek diğer görevler.
Copyright © | T.C. Sinop Üniversitesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2016