PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
TR
EN


Kanunlar
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu (4982)
Devlet Memurları Kanunu (657)
Harcırah Kanunu (6245)
Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu (4688)
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu (6356)
         Yönetmelikler
               Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik
               Kamu Görevlileri Sendikaları ve Konfederasyonlarınca Düzenlenecek Üyeliğe Başvuru Belgesi, Çekilme Bildirimlerinin Şekli, İçeriği, Tutulacak Defterlerin Şekli, İhtiva Edeceği Bilgiler ile Kayıtların Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
               Sendika Üye Sayıları ve Her Hizmet Kolunda Yetkili Kamu Görevlileri Sendikaları ve Bunların Bağlı Bulundukları Konfederasyonların Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
               Toplu Sözleşme Görüşmelerinin Yapılma Usul Ve Esasları İle Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Kamu Personeli Danışma Kurulu Ve Kurum İdari Kurullarının Teşkili, Çalışma Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik
         Tebliğler
               4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa Göre İşyeri Sendika Temsilcilerinin Seçilmelerine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ
               Yükseköğretim Kanunu ve Yükseköğretim Personel Kanunu Genel Tebliği (Seri No:6)
         Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararları
               2012/1 Sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı
               2013/1 Sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı
Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu (5018)
Kamu Konutları Kanunu (2946)
Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu (3628)
Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun (4483)
Ölçme, Seçme Ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun (6114)
Sosyal Hizmetler Kanunu (2828)
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun (2829)
Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (5510)
Türk Borçlar Kanunu (6098)
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu (5434)
Yükseköğretim Kanunu (2547)
Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu (2809)
Yükseköğretim Personel Kanunu (2914)
İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu (6331)
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle SosyalSigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer BazıKanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğişiklikYapılması Hakkında Kanun (6111)
Terörle Mücadele Kanunu (3713)
İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun(6552)
İşsizlik Sigortası Kanunu (4447)
Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (4759)
İş Kanunu (4857)
Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun (1416)
Askerlik Kanunu (1111)

Kanun Hükmünde Kararnameler
Genel Kadro Ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (190)
         Yönetmelikler
               Kadro İhdası, Serbest Bırakma ve Kadro Değişikliği İle Kadroların Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
               Ünvan Tablosu
Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde KararnamelerdeDeğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
         Ek Gösterge Cetveli
               Ek Gösterge Cetveli 1
               Ek Gösterge Cetveli 2
Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (78)
Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname(124)
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 Sayılı Hakimler Ve Savcılar Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu İle Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması,Devlet Memurları Ve Diğer Kamu Görevlilerine Memuriyet Taban Aylığı Ve Kıdem Aylığı İle Ek Tazminat Ödenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Yönetmelikler
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği
Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği
Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik
Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik
Asli Devlet Memurluğuna Atananların Yemin Merasimi Yönetmeliği
Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede LisansüstüEğitim Gören Araştırma GörevlileriHakkında Yönetmelik
Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik
Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Doçentlik Sınav Yönetmeliği
Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği
Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı Ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik
Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması Ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik
Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Kamu Konutları Yönetmeliği
Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik
Kamu Personelinin Yabancı Dil Bilgisi Seviyesinin Tespitine Dair Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında GörevdeYükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik(1)
Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik
Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik
Malî Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliği
               Mali Hzimetler Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar
Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği
Mevzuat Hazırlama Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Milli Savunma Bakanlığı Sevk Tehiri İşlemleri Yönetmeliği
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Ve Atanma Yönetmeliği
Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği
 Yurtiçinde Ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
             Yurtiçi Ve Yurtdışı Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Usul Ve Esaslar
Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik
Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları İle Yabancı Uyruklu Elemanları Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği
Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Kurulların Oluşturulması Ve Bilimsel Denetim Yönetmeliği
Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği
Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi Ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
Terörle Mücadele Kapsamında Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında İstihdam Edilecekler Hakkında Yönetmelik
Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği
Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik
Sakatlık İndiriminden Yararlanacak Hizmet Erbabının Sakatlık Derecelerinin Tesbit Şekli İle Uygulanması Hakkında Yönetmelik
         Tebliğ
               222 Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği
         İç Denetçi Atamalarına İlişkin Yönetmelikler
         Birincil Düzey Mevzuat
         İkincil Düzey Mevzuat
         Üçüncül Düzey Mevzuat

Tebliğ
Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği(Seri No 94)
Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği(Seri No 142)
Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği(Seri No 148)
Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği( Seri No: 160 )
Kamu Personeli Genel Tebliğ Seri No 2
Kamu Personeli Genel Tebliği(Seri No: 4)
Kamu Personeli Genel Tebliği(Seri No: 5)
Kamu Personeli Genel Tebliği(Seri No: 6)
Harcırah Kanunu Genel Tebliği Seri No 40
Devlet Memurları Genel Tebliğler (BUMKO)

Bakanlar Kurulu Kararları
Devlet Memurlarına Ödenecek Zam Ve Tazminatlara İlişkin Karar
Geliştirme Ödeneği Ödenmesine Dair Karar

Genelgeler
Kesenek ve Karşılık Farkları Dış Genelge
Sendikal Genelgeler
1999-44 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
2002-17 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
2003-37 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
2005-14 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
2009-12 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
2010- 2 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
2010-26 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
Personel İşlemleri
Personel İşlemleri Genelgesi
2015-9 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
2015-9 Sayılı Genelge/Atama Müsaadesi
Personel İşlemleri ile İlgili 2015-13 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Yönergeler
Güvenlik Soruşturmasıve Arşiv Araştırması Yönergesi
Sinop Üniversitesi Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve İmza Yetkilerini Düzenleyen Usul ve Esaslar
İnsan Araştırmaları Etik Kurulu Yönergesi
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi(20.07.2016 Sonrasi)
Sinop Üniversitesi Etik İlkeleri ve İş Etik Kurulu Yönergesi
Yükseköğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri
Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi

Usul ve Esaslar
Sinop Üniversitesi İdari Personelin İl Dışı Naklen Tayin İşlemleri Hakkındaki Usul ve Esaslar
Taşıtları Sürebilecek Kamu Görevlilerinin Belirlenmesine İlişkin Esas Ve Usuller
Mecburi Hizmet Devri Usul ve Esaslar
Yurtiçi Ve Yurtdışı Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Usul Ve Esaslar
2016 Yılı Yurtiçi ve Yurtdışı Bilimsel Etkinliklere Katılım Destek Miktarı
Juri Üyelerine Ödenecek Ücretler Hakkındaki Usul ve EsalarCopyright © | T.C. Sinop Üniversitesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2016