İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
TR
EN


Taşınır kayıt kontrol işlemleri; -Başkanlığımız bütçe tertibi altında satın alınan mal, malzeme, makine, teçhizat ve cihazların teslim alınması, ilgili birimlere dağıtılması, yıllık sayımlarının yapılması, hurdaya ayrılması veya kayıttan düşülmesi,

-Taşınır malların kayıtlarını Taşınır Mal Yönetmeliği doğrultusunda tutmak, say2000i sistemindeki muhasebe kayıtlarına girilmesini sağlamaktır,

-Üniversitemiz Rektörlüğü Harcama Birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek,

-Üniversitemiz Rektörlüğü birimlerinin kullanımı için satın alınmış taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek,

-Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek,

-Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak,

-Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek,

-Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak,

-Harcama Biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak,

-Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak,

-Üniversitemiz Rektörlüğü birimlerinde kullanılan demirbaş malzeme, makine ve cihazların zimmet kayıtlarını tutmak.
Copyright © | T.C. Sinop Üniversitesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2016